www.smetupreteba.sk

Tel: 0905 167 711   046/544 15 45 

Zariadenie poradenstva a prevencie

Súkromné centrum poradenstva a prevencie

optimalizácia výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie

odborná činnosť

Ponuka služieb

V systéme poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť.

Odborná činnosť

Psychologické vyšetrenie

Deti do 3 rokov

 • ťažkosti s osvojovaním si hygienických návykov - pomočovanie, pošpiňovanie, zadržiavanie stolice, strach z vyprázdňovania

 • viaznutie motorického a rečového vývinu

 • nespavé, bojazlivé dieťa

Deti predškolského veku

 • ťažkosti s odpútavaním sa od rodičov v období nástupu do materskej školy

 • dieťa sa nezapája do spoločnej hry s ostatnými deťmi, samotárske, nespolupracujúce dieťa

 • nekľudné, hyperaktívne, vzdorovité dieťa v situáciách, kedy mu nie je vyhovené

 • dieťa s rozumovým, zrakovým, sluchovým, telesným a zdravotným postihnutím v rámci úpravy výchovno-vzdelávacieho procesu

Deti v školskom období

 • predčasné zaškolenie päťročných detí

 • odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

 • vyšetrenie intelektovo nadaných detí

 • výchovne ťažko usmerniteľné, hyperaktívne, nepozorné, impulzívne dieťa, s častými poznámkami, porušovaním školského poriadku, neberie ohľad na druhých, neraz im aj ubližuje, záškoláctvo experimentovanie s návykovými látkami, časté trávenie času pri PC hrách a v online priestore

 • smutné, bojazlivé, sociálne utiahnuté dieťa, sebapoškodzovanie

 • poruchy učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia

 • dieťa s rozumovým, zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím, dieťa dlhodobo choré a zdravotne oslabené za účelom úpravy výchovno-vzdelávacieho procesu

 • kariérové poradenstvo so zameraním na schopnosti, zručnosti a záujmy žiaka v zmysle ďalšieho vzdelávania, či pracovného uplatnenia

 • harmonogram dňa, efektivita učenia, zvládanie stresu a strachu zo skúšky

Odborná činnosť

Špeciálnopedagogické vyšetrenie

Deti predškolského veku

 • posúdenie zrelosti čiastkových funkcií, zrakové a sluchové vnímanie, úroveň grafomotoriky

 • hyperaktívne, impulzívne, nepozorné dieťa v rámci úpravy výchovno - vzdelávacieho procesu

 • dieťa s rozumovým, zrakovým, sluchovým, telesným a zdravotným postihnutím v rámci úpravy výchovno-vzdelávacieho procesu

Deti v školskom období

 • ťažkosti s osvojovaním si čítania, písania a počítania po zaškolení dieťaťa, diferencovanie týchto problémov

 • poruchy učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia za účelom úpravy vo výchovno-vzdelávacom procese, integrácia

 • poruchy aktivity a pozornosti, sy. ADHD za účelom úpravy vo výchovno-vzdelávacom procese, integrácia

 • dieťa s rozumovým, zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím, dieťa dlhodobo choré a zdravotne oslabené za účelom úpravy výchovno-vzdelávacieho procesu, integrácia, inklúzia


Špeciálnopedagogické poradenstvo, reedukácia, rehabilitácia

 • stimulačné programy so zameraním na rozvíjanie detí starších ako 5 rokov v rámci prípravy na vzdelávanie v prvom ročníku - rozvíjanie čiastkových funckií, sluchové, zrakové vnímania, grafomotorika, slovná zásoba

 • stimulačné programy na rozvoj čiastkových funkcií ako predpokladu k osvojeniu si čítania, písania a počítania po zaškolení do prvého ročníka

 • reedukácia a rehabilitácia porúch účenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, reedukácia porúch aktivity a pozornosti - sy. ADHD

 • programy pre deti s rozumovým, zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím, pre deti dlhodobo choré a zdravotne oslabené za účelom zmiernenia negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia v rámci výchovno - vzdelávacieho procesu

Odborná činnosť

Poradenstvo / Terapia

 • poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania dieťaťa so vzdorovitým správaním, s hyperaktivitou a nepozornosťou, s poruchou správania a dieťaťa v období pubescencie a dospievania

 • individuálna a skupinová terapia detí s poruchami správania s následkami v plnení školských povinností a povinností celkovo, práca s konfliktom vo vzťahovej väzbe rodiča a dieťaťa

 • individuálna a skupinová terapia detí s poruchami v prežívaní, v nálade, vo vzťahu k sebe samému, deti sociálne hanblivé, nesmelé


Logopédia

 • poskytujeme starostlivosť deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou v zmysle logopedickej prevencie, poradenstva, diagnostiky a terapie


Intervenčná a preventívna činnosť v školskom prostredí - terénnou formou

 • v rámci intervenčnej činnosti ide o bezodkladné a krátkodobé psychologické pôsobenie na kolektív s cieľom zamedziť pokračovaniu a pretrvávaniu daného rizikového správania, s cieľom osvojiť si vhodné copingové stratégie

 • v rámci preventívnej činnosti sa vykonávajú špeciálne preventívne programy na školách s cieľom predchádzať vzniku prejavov rizikového správania a zamedzenia nárastu sociálnych, zdravotných a výchovných rizík

 • programy realizujeme na základe požiadavky zo strany školy - MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ, SOU, v prípade záujmu zašleme ponukový list

na stiahnutie

Dokumenty a Tlačivá

Nižšie uvedené dokumenty a tlačivá používame v rámci našej spolupráce so školami pri poskytovaní odborných činnosti.  Sú k dispozícii na stiahnutie. 
online služby pre školy - MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ, GY, SOU

Formulár k objednaniu dieťaťa/žiaka na odborné vyšetrenie

žiadosť riaditeľa školy, ktorú dieťa navštevuje, alebo ním povereného pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca školy
Názov a sídlo školy Titl. meno a priezvisko zamestnanca školy E-mail školy Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka Ročník a Trieda Meno a priezvisko rodiča Telefónny kontakt Dôvod objednania Súhlasím s Zmluvnými podmienkami a Pravidlami ochrany osobných údajov Potvrdiť
ONLINE SLUŽBY PRE rodičov a plnoleté deti

Formulár k objednaniu

budeme Vás kontaktovať a spoločne s Vami dohodneme dátum a čas stretnutia v našom centre
Meno Priezvisko Vek Telefónne číslo E-mail Dôvod objednania sa Súhlasím s Zmluvnými podmienkami a Pravidlami ochrany osobných údajov Potvrdiť
kontakty

Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Sídlo: Prievidza 971 01, Bojnická cesta 463/47, IČO: 42024897, DIČ: 2022525483

PhDr. Andrej Benkovič, riaditeľ 
Tel.: 0907 593 122 
e-mail: andrej.benkovic@smetupreteba.sk

Tel: 0905 167 711   046/544 15 45 

info@smetupreteba.sk

Pon-Št: 7:30-16:30, Pia: 7:30-11:30, So-Ne: Zatvorené